Frysk Fanfare Orkest (Solitary Prayer)

Orchestra: Frysk Fanfare Orkest (FFO)

Conductor: Jouke Hoekstra

Soloist: Ineke Voortman

Program including my composition SOLITARY PRAYER

Venue : Hervormde Kerk, Kerkhof 1, Lemmer (NL)

Time : 7:00 PM

Date : 28-06-2014